วิธีการตรวจเช็คน้ำสระว่ายน้ำ (ฉบับรวดเร็ว)

Last updated: 8 ต.ค. 2563  |  6839 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มาตรฐานน้ำสระว่ายน้ำเบื้องต้น

การตรวจเช็คน้ำสระว่ายน้ำเบื้องต้น

     ในการดูแลสระว่ายน้ำง่ายๆ จำเป็นต้องทราบค่ามาตรฐานน้ำสระว่ายน้ำก่อน เนื่องจากเป็นค่าที่บ่งบอกสภาพลักษณะของน้ำ ณ ขณะนั้น หรือสิ่่งที่จะเกิดขึ้นกับน้ำในอีกไม่นาน หรือ หมายถึง การติดตามตรวจสอบคุณน้ำสระว่ายน้ำนั้นเอง เพื่อที่จะแก้ไขหรือรักษาคุณภาพน้ำได้ทันก่อนที่จะแก้ไขได้ยาก
     ในที่นี้เราจะอ้างอิงค่ามาตรฐานน้ำสระว่ายน้ำตามค่ามารตรฐาน และคำอธิบายของค่ามาตรฐานน้ำสระว่ายน้ำ แบบที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้เลย
     พารามิเตอร์หลักที่สามารถทราบได้เลย ได้แก่ ความขุ่น, ค่าพีเอช, ค่าคลอรีน ส่วนค่าอื่นๆ เช่น ค่าความเป็นด่าง, ค่าความกระด้าง, กรดไซยานูริก, ของแข็งละลายน้ำ, เหล็ก, เชื้อโรค เป็นต้น จะอธิบายใน BLOG ถัดไป

1. ความขุ่น

1.1.มาตรฐาน
     โดยปกติแล้วค่ามาตรฐานความขุ่น ไม่มี ในมาตรฐานน้ำสระว่ายน้ำ แต่มีลักษณะที่สังเกตเห็น คือ ใส แต่เนื่องจาก น้ำสระว่ายน้ำ ใช้น้ำประปา เติมเข้ามา ดังนั้น น้ำที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นน้ำสระว่ายน้ำ ควรมีค่าความขุ่นไม่เกิน 5.0 NTU.
1.2.การตรวจเช็ค
     ความขุ่นสามารถสังเกตได้จากบริเวณน้ำสระว่ายน้ำที่ลึก อย่างน้อย 1 เมตร ถ้ามีลักษณะขุ่นมัว สีน้ำไม่ใส มองไม่ค่อยเห็นพื้นกระเบื้องแล้ว ควรทำการแก้ไข
1.3.การแก้ไข
     ควรเปิดระบบกรองให้มากขึ้น หรือถ้ากรณีเปิดระบบกรองมากกว่า 6-8 ชั่วโมง อย่างน้อย 1-3 รอบ ต่อวันแล้ว และไม่ดีขึ้น ควรล้างสารกรองทันที 
1.4.ความสำคัญ
     ความขุ่น ทำให้น้ำสระว่ายน้ำไม่น่าเล่น และไม่สามารถมองเห็นเมื่อว่ายน้ำได้ อีกทั้งทำให้เคมีฆ่าเชื้อโรคไม่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้น้ำเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และตะไคร่น้ำตามมาภายหลัง
1.5.สาเหตุ 
     สาเหตุที่ทำให้น้ำขุ่น เช่น เกิดจากระบบกรองน้ำไม่เพียงพอหรือไม่ได้ดูแลรักษาระบบกรองน้ำ ผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระล้างกายก่อนเล่นสระว่ายน้ำ และน้ำเติมเข้าใหม่มีลักษณะขุ่น เป็นต้น

2. ค่าพีเอช 

2.1.มาตรฐาน
     ตามมาตรฐาน National Spa and Pool Institute (NSPI) ควรมีค่าพีเอชอยู่ที่ 7.2-7.6 เป็นค่าที่ยอมรับ ว่าไม่เป็นระคายเคืองต่อสุขภาพผิว และดวงตา อีกทั้งทำให้เคมีบำบัดน้ำมีประสิทธิภาพ
2.2.การตรวจเช็ค
     ใช้ชุดตรวจเช็คค่าพีเอช หรือ Test Kit หรือ กระดาษลิตมัส ทั้ง 2 ชุดตัวอย่างใช้ในการเทียบสีเหมือนกัน กรณีที่ค่าพีเอชต่ำกว่า 7.2 หรือมากกว่า 7.6 อนุโลมได้ถึง 7.8 ควรทำการปรับค่าพีเอช
2.3.การแก้ไข
     กรณี ค่าพีเอช < 7.2 ใช้เคมีปรับสภาพน้ำ Propool pH plus หรือเพิ่มค่าพีเอช
     กรณี ค่าพีเอช > 7.6  ใช้เคมีปรับสภาพน้ำ Propool pH minor หรือลดค่าพีเอช
2.4.ความสำคัญ
     1. ค่าพีเอช น้อยกว่า 7.2 หรือมากกว่า 7.6 ทำให้ระคายเคืองต่อสุขภาพผิว และดวงตา
     2. ค่าพีเอช น้อยกว่า 7.2 ทำให้ยาแนวสระว่ายน้ำหลุดเป็นร่องได้
     3. ค่าพีเอช มากกว่า 7.6 ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำขุ่นได้เร็วขึ้น
     4. ค่าพีเอชที่อยู่ระหว่าง 7.2-7.6 ทำให้ค่าคลอรีนมีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคมากที่สุด
2.5.สาเหตุ 
     สาเหตุที่ทำให้น้ำมีค่าพีเอชเปลี่ยน เนื่องจาก ค่าความเป็นด่างรวม Alkalinity มีค่าค่อนข้างต่ำ

3. ค่าคลอรีน

3.1.มาตรฐาน
     ตามมาตรฐาน National Spa and Pool Institute (NSPI) ควรมีค่าคลอรีนอิสระอยู่ที่ 1.0-3.0 ppm. เหมาะสมสำหรับการฆ่าเชื้อโรค และไม่ระคายเคืองต่อสุขภาพผิว แลดวงตา

3.2.การตรวจเช็ค
     ใช้ชุดตรวจเช็คค่าคลอรีน หรือ Test Kit แต่เนื่องจากชุดตรวจนี้ ตรวจได้เฉพาะค่าคลอรีนรวม ดังนั้น ควรมีค่าคลอรีนรวมมากกว่า 1 ppm. ประมาณ 2-4 ppm. ก็จะทำให้ได้ค่าคลอรีนอิสระอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
3.3.การแก้ไข
     กรณีที่สระว่ายน้ำมีคลอรีนน้อย ควรค่อยๆ เพิ่มคลอรีนให้มากขึ้น พร้อมวัดคลอรีนสม่ำเสมอให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
     กรณีใช้คลอรีนน้ำ 10% สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ หรือใช้ร่วมกับ ProPool 90 หรือคลอรีน 90% ช่วยในการเพิ่มค่าคลอรีน และช่วยปรับสภาพค่าพีเอชไปในตัว
     ส่วนถ้าใช้ ProPool Salt Chlorinator หรือชุดเครื่องเกลือในการผลิตคลอรีน ให้เพิ่มเวลาระบบกรองน้ำให้มากขึ้น หรือสามารถใช้ร่วมกับคลอรีนน้ำได้เพื่อเพิ่มค่าคลอรีน และไม่ควรใช้ร่วมกับคลอรีน 90% ตอนทำซุปเปอร์คลอริเนชั่น

3.4.ความสำคัญ
     ค่าคลอรีนที่มีอยู่ในสระว่ายน้ำ ช่วยฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำที่มาจาก เช่น ท่อน้ำ ผู้ใช้บริการ น้ำเติม เป็นต้น แต่ทั้งนี้น้ำในสระว่ายน้ำต้องมีคุณภาพดีต้องขึ้นขึ้นอยู่กับระบบกรองน้ำนั้นด้วย เพราะยิ่งน้ำในสระว่ายน้ำมีสิ่งสกปรกสะสม ทำให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคได้น้อยลง ทำให้เราไม่สามารถใช้ชุดวัด Test Kit ประมาณค่าคลอรีนอิสระในสระว่ายน้ำได้ ดังนั้น ควรมีการตรวจเช็คค่า คลอรีนอิสระ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ เดือนละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม

3.5.สาเหตุ 
     สาเหตุที่น้ำขาดคลอรีน เป็นเพราะความร้อนจากแสงแดด และน้ำเติมเข้ามาใหม่ซึ่งเกิดจากการระเหย และการสูญเสียจากการเล่นน้ำ หรือเกิดจากฝนตกลงมาเติมในสระทำให้ค่าคลอรีนลดลงได้

 ทาง บริษัท โอเชี่ยน ช้อป จำกัด มีจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับบทความนี้ ได้แก่
1. คลอรีนน้ำ 10%
2. ProPool 90 หรือคลอรีน 90% ชนิดก้อน ผง และเม็ด
3. Propool pH plus เพิ่มค่าพีเอช
4. Propool pH minor ลดค่าพีเอช
5. ชุดผลิตคลอรีนจากเกลือ มีหลายแบรนด์ ได้แก่ ยี่ห้อ Pro Pool, Astral Pool, Emuax, Zodiac, Pentair, Hayward

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้